غزل شماره ۱۳۷۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
كاری ندارد این جهان تا چند گل كاری كنم
حاجت ندارد یار من تا كه منش یاری كنم
من خاك تیره نیستم تا باد بر بادم دهد
من چرخ ازرق نیستم تا خرقه زنگاری كنم
دكان چرا گیرم چو او بازار و دكانم بود
سلطان جانم پس چرا چون بنده جانداری كنم
دكان خود ویران كنم دكان من سودای او
چون كان لعلی یافتم من چون دكانداری كنم
چون سرشكسته نیستم سر را چرا بندم بگو
چون من طبیب عالمم بهر چه بیماری كنم
چون بلبلم در باغ دل ننگست اگر جغدی كنم
چون گلبنم در گلشنش حیفست اگر خاری كنم
چون گشته‌ام نزدیك شه از ناكسان دوری كنم
چون خویش عشق او شدم از خویش بیزاری كنم
زنجیر بر دستم نهد گر دست بر كاری نهم
در خنب می غرقم كند گر قصد هشیاری كنم
ای خواجه من جام میم چون سینه را غمگین كنم
شمع و چراغ خانه‌ام چون خانه را تاری كنم
یك شب به مهمان من آ تا قرص مه پیشت كشم
دل را به پیش من بنه تا لطف و دلداری كنم
در عشق اگر بی‌جان شوی جان و جهانت من بسم
گر دزد دستارت برد من رسم دستاری كنم
دل را منه بر دیگری چون من نیابی گوهری
آسان درآ و غم مخور تا منت غمخواری كنم
اخرجت نفسی عن كسل طهرت روحی عن فشل
لا موت الا بالاجل بر مرگ سالاری كنم
شكری علی لذاتها صبری علی آفاتها
یا ساقیی قم هاتها تا عیش و خماری كنم
الخمر ما خمرته و العیش ما باشرته
پخته‌ست انگورم چرا من غوره افشاری كنم
ای مطرب صاحب نظر این پرده می زن تا سحر
تا زنده باشم زنده سر تا چند مرداری كنم
پندار كامشب شب پری یا در كنار دلبری
بی‌خواب شو همچون پری تا من پری داری كنم
قد شیدوا اركاننا و استوضحوا برهاننا
حمدا علی سلطاننا شیرم چه كفتاری كنم
جاء الصفا زال الحزن شكر الوهاب المنن
ای مشتری زانو بزن تا من خریداری كنم
زان از بگه دف می زنم زیرا عروسی می كنم
آتش زنم اندر تتق تا چند ستاری كنم
زین آسمان چون تتق من گوشه گیرم چون افق
ذوالعرش را گردم قنق بر ملك جباری كنم
الدار من لا دار له و المال من لا مال له
خامش اگر خامش كنی بهر تو گفتاری كنم
با شمس تبریزی اگر همخو و هم استاره‌ام
چون شمس اندر شش جهت باید كه انواری كنم

آتشآسانآسمانازرقبلبلتبریزجامجهانخرقهخمارخوابزالساقیسحرسلطانسوداسینهشمعصاحبصبرطبیبطربعرشعشقعیشلطفلعلمطربنگارهشیارچراغگلشنگوهر


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید