غزل شماره ۲۶۳۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
یا ساقی شرف بشراباتك زندی
فالراح مع الروح من افضالك عندی
برخیز كه شورید خرابات افندی
مستان نگر و نقل و شرابات افندی
هر مست درآویخته با مست ز مستی
گردان شده ساقی به مساقات افندی
یك موی نمی‌گنجد در حلقه مستان
جز رقص و هیاهوی و مراعات افندی
بسم الله ساقی ولی نعمت برخیز
تا جان بدهیمت به مكافات افندی
در هر دو جهان است و نبوده‌ست و نباشد
جز دیدن روی تو كرامات افندی
چون تنگ شكر میر خرابات درآمد
یا رب چه لطیف است ملاقات افندی
می‌خندد و می‌گوید من خفته بدم مست
هیهای شنیدم من و هیهات افندی
زان خنده و زان گفتن و زان شیوه شیرین
صد غلغله در سقف سماوات افندی
خورشید ز برق رخ تو چشم ببندد
كافزون ز زجاجه‌ست و ز مشكات افندی
در خانه خمار و خرابات كی دیده‌ست
معراج و تجلی و مقامات افندی
با مست خرابات خدا تا بنپیچی
تا وا ننماید همه رگ‌هات افندی
در خانه دل كژ مكن آن چانه به افسوس
كامروز عیان است خفیات افندی
روزی كه روم جانب دریای معانی
یاد آیدت این جمله مقالات افندی
شاد آمدی ای كان شكر عیب مفرما
گر بوسه دهد بنده بر آن پات افندی
واجب كند ای دوست كه آرم به صد اخلاص
در سایه زلف تو مناجات افندی
از مصحف آن روی چو ماه تو بخوانیم
سوره قصص و نادره آیات افندی
مستیم ز جام تو و زان نرگس مخمور
رستیم به شاهیت ز شهمات افندی
عالم همه پرغصه و آن نرگس مخمور
فارغ ز بدایات و نهایات افندی
چون سایه فناییم به خورشید جمالت
ایمن شده از جمله آفات افندی
سرمست بیا جانب بازار نظر كن
تا راست شود جمله مهمات افندی
تا روز اجل هر چه بگوییم ز اشعار
این است و دگر جمله خرافات افندی
سلطان غزل‌هاست و همه بنده اینند
هر بیتش مفتاح مرادات افندی
من كردم خاموش تو باقیش بفرما
ای جان اشارات و عبارات افندی
شمس الحق تبریز تویی موسی ایام
بر طور دلم رفته به میقات افندی

باقیبوسهتبریزجامجهانحلقهخداخراباتخمارخندهخورشیددوستدیدهرقصزلفساقیسایهسلطانشرابشیرینغزلغصهفالمخمورمستنرگسچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.