زن، زندگی، آزادی

غزل شماره ۱۹۹۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
همه خوردند و بخفتند و تهی گشت وطن
وقت آن شد كه درآییم خرامان به چمن
همه خوردند و برفتند بقای ما باد
كه دل و جان زمانیم و سپهدار زمن
چو تویی آب حیاتی كی نماند باقی
چو تو باشی بت زیبا همه گردند شمن
كتب العشق علینا غمرات و محن
و قضی الحجب علینا فتنا بعد فتن
فرج آمد برهیدیم ز تشویش جهان
بپرد جان مجرد به گلستان منن
ناقتی نخ هنا فهو مناخ حسن
فیه ماء و سخاء و رخاء و عطن
یرزقون فرحین بخوریم آن می و نقل
مقعد صدق چو شد منزل عشاق سكن
دامن سیب كشانیم سوی شفتالو
ببریم از گل تر چند سخن سوی سمن
چو مرا می بدهی هیچ مجو شرط ادب
مست را حد نزند شرع مرا نیز مزن
ادب و بی‌ادبی نیست به دستم چه كنم
چو شتر می كشدم مست شتربان به رسن
بلبل از عشق ز گل بوسه طمع كرد و بگفت
بشكن شاخ نبات و دل ما را مشكن
گفت گل راز من اندرخور طفلان نبود
بچه را ابجد و هوز به و حطی كلمن
گفت گر می ندهی بوسه بده باده عشق
گفت این هم ندهم باش حزین جفت حزن
گفت من نیز تو را بر دف و بربط بزنم
تنن تن تننن تن تننن تن تننن
گفت شب طشت مزن كه همه بیدار شوند
كه مگر ماه گرفته‌ست مجو شور و فتن
طشت اگر من نزنم فتنه چو نه ماهه شده‌ست
فتنه‌ها زاید ناچار شب آبستن
برگ می لرزد بر شاخ و دلم می لرزد
لرزه برگ ز باد و دلم از خوب ختن
تاب رخسار گل و لاله خبر می دهدم
كه چراغی است نهان گشته در این زیر لگن
جهد كن تا لگن جهل ز دل برداری
تا كه از مشرق جان صبح برآید روشن
شمس تبریز طلوعی كن از مشرق روح
كه چو خورشید تو جانی و جهان جمله بدن

امانبادهباقیبربطبلبلبوسهتبریزجهانحیاتخرامانخورشیددامنسخنسمنصبحعشاقعشقلالهمستمشرقمنزلچراغچمنگردنگلستان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.