غزل شماره ۱۸۶۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
الا ای باد شبگیرم بیار اخبار شمس الدین
خداوندم ولی دانی تو از اسرار شمس الدین
كسی كز نام او بر بحر بی‌كشتی عبر یابی
چو سامندر ز مهر او روی در نار شمس الدین
كرامت‌ها كه مردان از تفاخر یاد آن آرند
به ذات حق كز آن دارد هماره عار شمس الدین
یكی غاری است كاندر وی ز سر سرها وحی است
برون غار حق حارس درون غار شمس الدین
ز جسم و روح‌ها بگذر حجاب عشق هم بردر
دو صد منزل از آن سوتر ببین بازار شمس الدین
ایا روحی ترفرف فی فضاء العشق و استشرف
و طرفی جنه الاسرار من انوار شمس الدین
قلایدهای در دارد بناگوش ضمیر من
از آن الفاظ وحی آسای شكربار شمس الدین
ایا ای دل تو آن جایی كه نوشت باد وصل او
ولیكن زحمتش كم ده مكن آزار شمس الدین
بصر در دیده بفزاید اگر در دیده ره یابد
به جای توتیا و كحل ناگه خار شمس الدین
به هر سویی چو تو ای دل هزاران زار دارد او
مپندار از سر نخوت تویی بس زار شمس الدین
به لطف خویش یك چندی مهار اشترش دادت
وگر نه خود كی یارد آن كه باشد یار شمس الدین
زهی فرقی از آن روزی كه پیشش سجده می كردم
كه آن روزی كه می گفتم بد این جا پار شمس الدین
خرابی دین و دنیا را نباشد هیچ اصلاحی
مگر از لطف بی‌پایان وز هنجار شمس الدین
شب تاریك تو ای دل نبیند روز را هرگز
مگر از نور و از اشراق آن رخسار شمس الدین
عجب باشد كه روزی من بگیرم جام وصل او
شوم مست و همی‌گویم كه من خمار شمس الدین
كه بخت من چنان خفته‌ست كه بیداری ندارد رو
مگر از بخت و اقبال چنان بیدار شمس الدین
نبودت پیش از این مثلش نباشد بعد از این دانم
ز لوح سرها واقف و زان هشیار شمس الدین
بزد خود بر در امكان كه مانندش برون ناید
ز اوصاف بدیع خویش خود مسمار شمس الدین
یكی جوبار روحانی است كه جان‌ها جان از او یابند
شده حاكم به كلیه بر آن جوبار شمس الدین
سمعت القوم كل القوم اعلاهم و اصفاهم
علی تفضیله جدا علی الاخیار شمس الدین
و ان كانت ایادیه و افضالا اتانیه
و احیی الروح مجانا لمن ادرار شمس الدین
فروحی خط اقرارا برق الف اقرار
و ان كان قد استغنی من الاقرار شمس الدین
هدی قلبی الی واد كثیر خصبه جدا
علیه الغیث موصولا لمن مدرار شمس الدین
ایا تبریز سلمنا علی نادیك تسلیما
فبلغ صبوتی و الهجر بالاعذار شمس الدین

اسراراقبالبختتبریزجامحجابخداخماردیدهصلاحعشقلطفمستمنزلهشیاروصل


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید