غزل شماره ۳۱۱۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
تو چنین نبودی تو چنین چرایی
چه كنی خصومت چو از آن مایی
دل و جان غلامت چو رسد سلامت
تو دو صد چنین را صنما سزایی
تو قمرعذاری تو دل بهاری
تو ملك نژادی تو ملك لقایی
فلك از تو حارس زحل از تو فارس
ز برای آن را كه در این سرایی
دل خسته گشته چو قدح شكسته
تو چو گم شدستی تو چه ره نمایی
بده آن قدح را بگشا فرح را
كه غم كهن را تو بهین دوایی
دل و جان كی باشد دو جهان چه باشد
همه سهل باشد تو عجب كجایی
بگذار دستان برسان به مستان
ز عطای سلطان قدح عطایی
همگی امیدی شكری سپیدی
چو مرا بدیدی بكن آشنایی
شكری نباتی همگی حیاتی
طبق زكاتی كرم خدایی
طرب جهانی عجب قرانی
تو سماع جان را تر لایلایی
بزنی ز بالاتر لایلالا
تو نه یك بلایی تو دو صد بلایی
دل من ببردی به كجا سپردی
نه جواب گویی نه دهی رهایی
بفزا دغا را بفریب ما را
بر توست عالم همه روستایی
سر ما شكستی سر خود ببستی
كه خرف نگردد ز چنین دغایی
به پلاس عوران به عصای كوران
چه طمع ببستی ز چه می‌ربایی
به طمع چنانی به عطا جهانی
عجب از تو خیره به عجب نمایی
خمش ای صفورا بگذار او را
تو ز خویشتن گو كه چه كیمیایی
نه به اختیاری همه اضطراری
تو به خود نگردی تو چو آسیایی
تو یكی سبویی چو اسیر جویی
جز جو چه جویی چو ز جو برآیی
تو به خود چه سازی كه اسیر گازی
تو ز خود چه گویی چو ز كه صدایی
خمش ای ترانه بجه از كرانه
كه نوای جانی همگی نوایی

آشنااسیرامیدبهارجهانحیاتخدادستانسبوسلامسلطانصنمطربقدحمست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید