غزل شماره ۳۱۱۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
تو خدای خویی تو صفات هویی
تو یكی نباشی تو هزارتویی
به یكی عنایت به یكی كفایت
ز غم و جنایت همه را بشویی
همه یاوه گشته همه قبله هشته
چه غمست كخر همه را بجویی
همه چاره جویان ز تو پای كوبان
همه حمدگویان كه خجسته رویی
تو مرا نگویی ز كدام باغی
تو مرا نگویی ز كدام كویی
همه شاه دوزی همه ماه سوزی
همه وای وایی همه‌های و هویی
تو اگر حبیبی چه عجب حبیبی
تو اگر عدویی چه عجب عدویی
ز حیات بشنو كه حیات بخشی
ز نبات بشنو كه نبات خویی
تو اگر ز مستی دل ما بخستی
دو سبو شكستی نه دو صد سبویی
تو سماع گوشی تو نشاط هوشی
نظر دو چشمی شكر گلویی
نه دلت گشادم كه دگر نگویی
نه چو موت كردم كه دگر نه مویی
كدوییست سركه كدوییست باده
ترشی رها كن اگر آن كدویی
تو خموش آخر كه رباب گشتی
كه به تن چو چوبی كه به دل چو مویی
تو چرا بكوشی جهت خموشی
كه جهان نماند تو اگر نگویی

بادهجهانحیاتخداخموشسبومستنشاطچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.