غزل شماره ۲۶۲۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ما گوش شماییم شما تن زده تا كی
ما مست و خراباتی و بیخود شده تا كی
ما سوخته حالان و شما سیر و ملولان
آخر بنگویید كه این قاعده تا كی
دل زیر و زبر گشت مها چند زنی طشت
مجلس همه شوریده بتا عربده تا كی
دی عقل درافتاد و به كف كرده عصایی
در حلقه رندان شده كاین مفسده تا كی
چون ساقی ما ریخت بر او جام شرابی
بشكست در صومعه كاین معبده تا كی
تسبیح بینداخت و ز سالوس بپرداخت
كاین نوبت شادی است غم بیهده تا كی
آن‌ها كه خموشند به مستی مزه نوشند
ای در سخن بی‌مزه گرم آمده تا كی

تسبیحجامحلقهخراباتخموشرندانساقیسخنشرابعقلمستملول


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید