غزل شماره ۲۶۲۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای خواجه تو چه مرغی نامت چه چرا شایی
نی پری و نی چری ای مرغك حلوایی
مانند شترمرغی گویند بپر گویی
من اشترم و اشتر كی پرد ای طایی
چون نوبت بار آید گویی كه نه من مرغم
كی بار كشد مرغی تكلیف چه فرمایی
نی بلبل خوش لحنی نی طوطی خوش رنگی
نی فاخته طوقی نی در چمن مایی
حق است سلیمان را در گردن هر مرغی
مرغان همه پریدند آن جا تو چه می‌پایی

بلبلطوطیچمنگردن


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید