غزل شماره ۹۰۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
اگر دمی بنوازد مرا نگار چه باشد
گر این درخت بخندد از آن بهار چه باشد
وگر به پیش من آید خیال یار كه چونی
حیات نو بپذیرد تن نزار چه باشد
شكار خسته اویم به تیر غمزه جادو
گرم به مهر بخواند كه ای شكار چه باشد
چو كاسه بر سر آبم ز بی‌قراری عشقش
اگر رسم به لب دوست كوزه وار چه باشد
كنار خاك ز اشكم چو لعل و گوهر پر شد
اگر به وصل گشاید دمی كنار چه باشد
بگفت چیست شكایت هزار بار گشادم
ز بهر ماهی جان را هزار بار چه باشد
من از قطار حریفان مهار عقل گسستم
به پیش اشتر مستش یكی مهار چه باشد
اگر مهار گسستم وگرچه بار فكندم
یكی شتر كم گیری از این قطار چه باشد
دلم به خشم نظر می‌كند كه كوته كن هین
اگر بجست یكی نكته از هزار چه باشد
چو احمدست و ابوبكر یار غار دل و عشق
دو نام بود و یكی جان دو یار غار چه باشد
انار شیرین گر خود هزار باشد وگر یك
چو شد یكی به فشردن دگر شمار چه باشد
خمار و خمر یكستی ولی الف نگذارد
الف چو شد ز میانه ببین خمار چه باشد
چو شمس مفخر تبریز ماه نو بنماید
در آن نمایش موزون ز كار و بار چه باشد

بهارتبریزجادوحریفحیاتخمارخیالدوستشیرینعشقعقلغمزهلعلمستنگاروصلگوهر


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید