غزل شماره ۶۸۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
نگارا مردگان از جان چه دانند
كلاغان قدر تابستان چه دانند
بر بیگانگان تا چند باشی
بیا جان قدر تو ایشان چه دانند
بپوشان قد خوبت را از ایشان
كه كوران سرو در بستان چه دانند
خرامان جانب میدان خویش آ
مباش آن جا خران میدان چه دانند
بزن چوگان خود را بر در ما
كه خامان لطف آن چوگان چه دانند
بهل ویرانه بر جغدان منكر
كه جغدان شهر آبادان چه دانند
چه دانند ملك دل را تن پرستان
گدایان طبع سلطانان چه دانند
یكی مشتی از این بی‌دست و بی‌پا
حدیث رستم دستان چه دانند

امانبستانحدیثخراماندستانرستمسلطانلطفنگارویرانهچوگان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید