غزل شماره ۲۹۸۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای عشق كز قدیم تو با ما یگانه‌ای
یك یك بگو تو راز چو از عین خانه‌ای
از بیم آتش تو زبان را ببسته‌ایم
تا خود چه آتشی تو و یا چه زبانه‌ای
هر دم خرابیی است ز تو شهر عقل را
باد چراغ عقلی و باده مغانه‌ای
یا دوست دوستی تو و یا نیك دشمنی
یا در میان هر دو تو شكل میانه‌ای
گویند عاقلان دم عاشق فسانه‌ای است
شب روز كن چرایی اگر تو فسانه‌ای
ای آنك خوبی تو نشانید فتنه‌ها
عشق تو است فتنه و تو خود نشانه‌ای
ای شاه شاه و مفخر تبریز شمس دین
نور زمینیان و جمال زمانه‌ای

آتشبادهتبریزدوستزمینعاشقعاقلعشقعقلفسانه‌مغانچراغ


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید