غزل شماره ۱۹۵۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هر صبوحی ارغنون‌ها را برنجان همچنین
آفرین‌ها بر جمالت همچنین جان همچنین
پیش رویت روز مست و پیش زلفت شب خراب
ای كه كفرت همچنان و ای كه ایمان همچنین
در كنار زهره نه تو چنگ عشرت همچنان
پای كوبان اندرآ ای ماه تابان همچنین
اشتهای مشك و عنبر چون بخیزد جمع را
حلقه‌های زلف خود را زو برافشان همچنین
چرخه چرخ ار بگردد بی‌مرادت یك نفس
آتشی درزن به جان چرخ گردان همچنین
روز روز مجلس است ای عشق دست ما بگیر
می كشان تا بزم خاص و تخت سلطان همچنین
پاره پاره پیشتر رو گر چه مستی ای رفیق
پاره‌ای راه است از ما تا به میدان همچنین
در هوای شمس تبریزی ز ظلمت می گذر
ناگهان سر برزنی از باغ و ایوان همچنین

آتشبزمتبریزحلقهرفیقزلفزهرهسلطانصبوحعشرتعشقمستچنگ


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید