غزل شماره ۷۹۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هست مستی كه مرا جانب میخانه برد
جانب ساقی گلچهره دردانه برد
هست مستی كه كشد گوش مرا یارانه
از چنین صف نعالم سوی پیشانه برد
نعل آنست كه بوسه گه او خاك بود
لعل آنست كه سوی می و پیمانه برد
جان سپاریم بدان باده جان دست نهیم
پیشتر زانك خردمان سوی افسانه برد
شاخ شاخست دل از رنگ سر زلف خوشش
تا چرا بند چنان موسی سر شانه برد

افسانهبادهبوسهدردانهزلفساقیلعلمستمیخانهپیمانچهرهیاران


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.