غزل شماره ۷۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
گر زان كه نه‌ای طالب جوینده شوی با ما
ور زان كه نه‌ای مطرب گوینده شوی با ما
گر زان كه تو قارونی در عشق شوی مفلس
ور زان كه خداوندی هم بنده شوی با ما
یك شمع از این مجلس صد شمع بگیراند
گر مرده‌ای ور زنده هم زنده شوی با ما
پاهای تو بگشاید روشن به تو بنماید
تا تو همه تن چون گل در خنده شوی با ما
در ژنده درآ یك دم تا زنده دلان بینی
اطلس به دراندازی در ژنده شوی با ما
چون دانه شد افكنده بررست و درختی شد
این رمز چو دریابی افكنده شوی با ما
شمس الحق تبریزی با غنچه دل گوید
چون باز شود چشمت بیننده شوی با ما

تبریزخداخندهدریابشمعطربعشقغنچهقارونمطربچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید