غزل شماره ۲۷۵۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای آنك تو شاه مطربانی
زان دلبركش بگو كه دانی
خواهم كه دو عشر ای خوش آواز
از مصحف حسن او بخوانی
در هر حرفیش مستمع را
بگشاید چشمه معانی
سینش گوید كه فاستجیبوا
نونش گوید كه لن ترانی
ای طره او چه پای بندی
وی غمزه او چه بی‌امانی
از نرگس او است ای گل سرخ
كان اطلس سرخ می‌درانی
ماندم ز تمام كردن این
باقیش تو بگو بر این نشانی

امانباقیطربطرهغمزهمستمطربنرگسچشمچشمه


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید