غزل شماره ۶۲۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
عاشق شده ای ای دل سودات مبارك باد
از جا و مكان رستی آن جات مبارك باد
از هر دو جهان بگذر تنها زن و تنها خور
تا ملك ملك گویند تنهات مبارك باد
ای پیش رو مردی امروز تو برخوردی
ای زاهد فردایی فردات مبارك باد
كفرت همگی دین شد تلخت همه شیرین شد
حلوا شده كلی حلوات مبارك باد
در خانقه سینه غوغاست فقیران را
ای سینه بی‌كینه غوغات مبارك باد
این دیده دل دیده اشكی بد و دریا شد
دریاش همی‌گوید دریات مبارك باد
ای عاشق پنهانی آن یار قرینت باد
ای طالب بالایی بالات مبارك باد
ای جان پسندیده جوییده و كوشیده
پرهات بروییده پرهات مبارك باد
خامش كن و پنهان كن بازار نكو كردی
كالای عجب بردی كالات مبارك باد

جهاندیدهسوداسینهشیرینعاشقغوغاقرینپنهان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید