غزل شماره ۳۰۷۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
اگر به خشم شود چرخ هفتم از تو بری
به جان من كه نترسی و هیچ غم نخوری
اگر دلت به بلا و غمش مشرح نیست
یقین بدانك تو در عشق شاه مختصری
ز رنج گنج بترس و ز رنج هر كس نی
كه خشم حق نبود همچو كینه بشری
چو غیر گوهر معشوق گوهری دانی
تو را گهر نپذیرد ازانك بدگهری
وگر چو حامله لرزان شوی به هر بویی
ز حاملان امانت بدانك بو نبری
پسند خویش رها كن پسند دوست طلب
كه ماند از شكر آن كس كه او كند شكری
ز ذوق خویش مگو با كسی كه همدل نیست
ازانك او دگرست و تو خود كسی دگری

اماندوستشوقعشقمختصرمعشوقگوهریقین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید