غزل شماره ۲۹۲۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
باد بین اندر سرم از باده‌ای
نوش كردم از كف شه زاده‌ای
جان چو اندر باده او غوطه خورد
بر سر آمد تابناكی ساده‌ای
چشم جان می‌دید نقشی بوالعجب
هر طرف زیبا نگاری شاده‌ای
هر دو گامی مست عشقی خفته‌ای
بر سر او ساقی استاده‌ای
زان هوس شد پای دل‌ها بسته‌ای
زان طرب شد پر جان بگشاده‌ای
نوش نوش مستیان بر عرش رفت
تا گرو شد زهد را سجاده‌ای
شمس تبریزی سر این دولت است
در نهان او دولتی آماده‌ای

بادهتبریزدولتساقیسجادهطربعرشعشقمستنگارهوسچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید