غزل شماره ۱۷۵۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
در طریقت دو صد كمین دارم
لیك صد چشم خرده بین دارم
این نشان‌ها كه بر رخم پیداست
دانك از شاه همنشین دارم
آن یكی گنج كز جهان بیش است
در دل و جان خود دفین دارم
ظلمت شك جای من بادا
گر از آن رو سر یقین دارم
من نهانی ز جبرئیل امین
جبرئیل دگر امین دارم
نقش چین مر مرا چه كار آید
چونك بر رخ ز عشق چین دارم
اسپ اقبال را ببرم پی
زانك بر پشت عشق زین دارم
پای دار است جان من در عشق
چونك پاهای آهنین دارم
از دمم بوی باغ می آید
كز درون باغ و یاسمین دارم
از فرح پایم از زمین دور است
چونك در لامكان زمین دارم
رو به تبریز شرح این بطلب
زانك من این ز شمس دین دارم

اقبالتبریزجهانزمینطریقعشقهمنشینچشمچینیاسمینیقین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.