غزل شماره ۹۷۶

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
خسروانی كه فتنه‌ای چینید
فتنه برخاست هیچ ننشینید
هم شما هم شما كه زیبایید
هم شما هم شما كه شیرینید
همچو عنبر حمایلیم همه
بر بر سیمتان كه مشكینید
نشوم شاد اگر گمان دارم
كه گهی شاد و گاه غمگینید
در صفای می نهان دیدیم
كه شما چون كدوی رنگینید
شاهدان فنا شما جمله
با لب لعل و جان سنگینید
بل كه بر اسب ذوق و شیرینی
تا ابد خوش نشسته در زینید
تبریزی شوید اگر در عشق
بنده شمس ملت و دینید

تبریزخسروشاهدشیرینعشقلعلنگینچینگمان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید