غزل شماره ۹۹۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
خسروانی كه فتنه‌ای چینید
فتنه برخاست هیچ ننشینید
هم شما هم شما كه زیبایید
هم شما هم شما كه شیرینید
همچو عنبر حمایلیم همه
بر بر سیمتان كه مشكینید
لذتی هست با شما گفتن
هم شما داد جان مسكینید
نشوم شاد اگر گمان دارم
كه گهی شاد و گاه غمگینید
بل كه بر اسب ذوق و شیرینی
تا ابد خوش نشسته در زینید
شاهدان فانی و شما جمله
با لب لعل و جان سنگینید
در صفای می شهان دیدیم
كه شما چون كدوی رنگینید
در بهشتی كه هر زمان بكریست
مرد آیید اگر نه عنینید
تبریزی شوید اگر در عشق
بنده شمس ملت و دینید

بهشتتبریزخسروشاهدشیرینعشقفانیلعلنگینچینگمان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید