غزل شماره ۲۶۶۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
مبارك باد بر ما این عروسی
خجسته باد ما را این عروسی
چو شیر و چون شكر بادا همیشه
چو صهبا و چو حلوا این عروسی
هم از برگ و هم از میوه ممتع
مثال نخل خرما این عروسی
چو حوران بهشتی باد خندان
ابد امروز فردا این عروسی
نشان رحمت و توقیع دولت
هم این جا و هم آن جا این عروسی
نكونام و نكوروی و نكوفال
چو ماه و چرخ خضرا این عروسی
خمش كردم كه در گفتن نگنجد
كه به سرشت است جان با این عروسی

بهشتخنداندولترحمتفالوفا


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید