غزل شماره ۲۲۴۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
هان ای جمال دلبر ای شاد وقت تو
ما با تو بس خوشیم كه خوش باد وقت تو
نیكو است حال ما كه نكو باد حال تو
خوش باد دور چرخ كز او زاد وقت تو
جان و سر تو یار كه اندر دماغ ماست
آن رطل‌های می كه به ما داد وقت تو
از قوت شراب به فریاد جام تو
وز پرتو نشاط به فریاد وقت تو
در جای می نگنجد از فخر جای تو
كه می‌كند ز عشق و فرهاد وقت تو

جامرطلشرابعشقفرهادفریادنشاط


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید