غزل شماره ۱۷۳۸

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
به گوشه‌ای بروم گوش آن قدح گیرم
كه عاشق قدح و درد و خصم تدبیرم
خوش است گوشه و یا گوشه گشته‌ای چون من
به هر چه باشد از این دو چو شهد و چون شیرم
چو آب و روغن با هر كی مرغ آبی نیست
كه زهره طالعم و شكر سكرتأثیرم
ز حلق من آن خواهم كه شكر سكر كند
دگر همه به تو بخشیدم ای بك و میرم
روم سری بنهم كان سری است باده جان
كه خفته به سر پراحتیال و تزویرم

بادهتدبیرتزویرراحتزهرهعاشققدح


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید