غزل شماره ۱۱۶۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
روی بنما به ما مكن مستور
ای به هفت آسمان چو مه مشهور
ما یكی جمع عاشقان ز هوس
آمدیم از سفر ز راهی دور
ای كه در عین جان خود داری
صد هزاران بهشت و حور و قصور
سر فروكن ز بام و خوش بنگر
جانب جمع عاشقی رنجور
ساقی صوفیان شرابی ده
كان نه از خم بود نه از انگور
ز آن شرابی كه بوی جوشش او
مردگان را برون كشد از گور

آسمانبهشتساقیشرابصوفیعاشقمستهوس


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید
جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

      Google+


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.