غزل شماره ۷۲۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
كس با چو تو یار راز گوید
یا قصه خویش بازگوید
عاقل كردست با تو كوتاه
لیكن عاشق دراز گوید
از عشق تو در سجود افتد
سودای تو در نماز گوید
از ناز همه دروغ گویی
آنچ این دلم از نیاز گوید
من همچو ایازم و تو محمود
بشنو سخنی كایاز گوید
پیش تو كسی حدیث من گفت
گفتی تو كه او مجاز گوید
چون زر سخنان من شنیدی
گفتی به طریق گاز گوید

حدیثسخنسوداطریقعاشقعاقلعشقمجازمحمود


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبط



نظرات نوشته شده



نظر بدهید