غزل شماره ۷۰۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
آن خواجه خوش لقا چه دارد
بازار مرا بها چه دارد
او عشوه دهد از او تو مشنو
رختش بطلب كه تا چه دارد
نقدش بركش ببین كه چندست
در نقد دگر دغا چه دارد
گر دست و ترازوی نداری
تا بركشی كز صفا چه دارد
اندر سخنش كشان و بو گیر
كز بوی می بقا چه دارد
شاد آن كه بجست جان خود را
كز حالت مرتضا چه دارد
در خویش ز اولیا چه بیند
وز لذت انبیا چه دارد
گفتم به قلندری كه بنگر
كان چرخ كه شد دوتا چه دارد
گفتا كه فراغتیست ما را
كو خود چه كس است یا چه دارد
مستم ز خدا و سخت مستم
سبحان الله خدا چه دارد
از رحمت شمس دین تبریز
هر سینه جدا جدا چه دارد

تبریزخدارحمتسخنسینهعشوهفراغمست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.