غزل شماره ۳۴۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
بگو ای یار همراز این چه شیوه‌ست
دگرگون گشته‌ای باز این چه شیوه‌ست
عجب ترك خوش رنگ این چه رنگست
عجب ای چشم غماز این چه شیوه‌ست
دگربار این چه دامست و چه دانه‌ست
كه ما را كشتی از ناز این چه شیوه‌ست
دریدی پرده ما این چه پرده‌ست
یكی پرده برانداز این چه شیوه‌ست
منم آن كهنه عشقی كه دگربار
گرفتم عشق از آغاز این چه شیوه‌ست
بدان آواز جان دادن حلالست
زهی آواز دمساز این چه شیوه‌ست
مسلمانان شما این شور بینید
كه مثلش نیست هنباز این چه شیوه‌ست
شراب و عشق و رنگم هر سه غماز
یكی پنهان سه غماز این چه شیوه‌ست

شرابعشقغمازمستپنهانچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید