غزل شماره ۲۶۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
قد اشرقت الدنیا من نور حمیانا
البدر غدا ساقی و الكأس ثریانا
الصبوه ایمانی و الخلوه بستانی
و المشجر ندمانی و الورد محیانا
من كان له عشق فالمجلس مثواه
من كان له عقل ایاه و ایانا
من ضاق به دار او اعطشه نار
تهدیه الی عین یسترجع ریانا
من لیس له عین یستبصر عن غیب
فلیأت علی شوق فی خدمه مولانا
یا دهر سوی صدر شمس الحق تبریز
هل ابصر فی الدنیا انسانك انسانا
طوبی لك یا مهدی قد ذبت من الجهد
اعرضت عن الصوره كی تدرك معنانا
من كان له هم یفنیه و یردیه
فلیشرب و لیسكر من قهوه مولانا

بستانتبریزساقیشوقعشقعقلفال


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید