غزل شماره ۲۵۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
چند نهان داری آن خنده را
آن مه تابنده فرخنده را
بنده كند روی تو صد شاه را
شاه كند خنده تو بنده را
خنده بیاموز گل سرخ را
جلوه كن آن دولت پاینده را
بسته بدانست در آسمان
تا بكشد چون تو گشاینده را
دیده قطار شترهای مست
منتظرانند كشاننده را
زلف برافشان و در آن حلقه كش
حلق دو صد حلقه رباینده را
روز وصالست و صنم حاضرست
هیچ مپا مدت آینده را
عاشق زخمست دف سخت رو
میل لبست آن نی نالنده را
بر رخ دف چند طپانچه بزن
دم ده آن نای سگالنده را
ور به طمع ناله برآرد رباب
خوش بگشا آن كف بخشنده را
عیب مكن گر غزل ابتر بماند
نیست وفا خاطر پرنده را

آسمانحلقهخندهدولتدیدهزلفصنمعاشقغزلمستوصالوفا


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.