غزل شماره ۳۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما
ای یوسف دیدار ما ای رونق بازار ما
نك بر دم امسال ما خوش عاشق آمد پار ما
ما مفلسانیم و تویی صد گنج و صد دینار ما
ما كاهلانیم و تویی صد حج و صد پیكار ما
ما خفتگانیم و تویی صد دولت بیدار ما
ما خستگانیم و تویی صد مرهم بیمار ما
ما بس خرابیم و تویی هم از كرم معمار ما
من دوش گفتم عشق را ای خسرو عیار ما
سر درمكش منكر مشو تو برده‌ای دستار ما
واپس جوابم داد او نی از توست این كار ما
چون هرچ گویی وادهد همچون صدا كهسار ما
من گفتمش خود ما كهیم و این صدا گفتار ما
زیرا كه كه را اختیاری نبود ای مختار ما

اسرارخسرودولتعاشقعشقمرهممعما


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید