غزل شماره ۲۵۴۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
الا ای جان جان جان چو می‌بینی چه می‌پرسی
الا ای كان كان كان چو با مایی چه می‌ترسی
ز لا و لم مسلم شو به هر سو كت كشم می‌رو
به قدوست كشم آخر كه خانه زاده قدسی
چه در بحث اصولی تو چه دربند فصولی تو
چه جنس و نوع می‌جویی كز این نوعی و زین جنسی
اگر دامان جان گیری به ترك این و آن گیری
كه از جمله مبرایی نه از جنی نه از انسی

اماندوست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید