غزل شماره ۲۳۸۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
روز ما را دیگران را شب شده
ز آفتابی اختران را شب شده
تیر دولت‌های ما پیروز شد
تیر جست و مر كمان را شب شده
روز خندان در رخ عین الیقین
كافرستان گمان را شب شده
برپریده مرغ ایمانت كنون
بی‌امان خواهی امان را شب شده
هر دمی روز است اندر كان جان
روز نقد توست كان را شب شده
عاشقان را روزهای بی‌نشان
عاقل رسم و نشان را شب شده

اخترامانخنداندولتعاشقعاقلگمانیقین


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید