غزل شماره ۱۱۸۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
در این سرما سر ما داری امروز
دل عیش و تماشا داری امروز
میفكن نوبت عشرت به فردا
چو آسایش مهیا داری امروز
بگستر بر سر ما سایه خود
كه خورشیدانه سیما داری امروز
در این خمخانه ما را میهمان كن
بدان همسایه كان جا داری امروز
نقاب از روی سرخ او فروكش
كه در پرده حمیرا داری امروز
دراشكن كشتی اندیشه‌ها را
كه كفی همچو دریا داری امروز
سری از عین و شین و قاف برزن
كه صد اسم و مسما داری امروز
خمش باش و مدم در نای منطق
كه مصر و نیشكرها داری امروز

اندیشهتماشاخورشیدسایهعشرتعیش


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید