غزل شماره ۸۷۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
امسال بلبلان چه خبرها همی‌دهند
یا رب به طوطیان چه شكرها همی‌دهند
در باغ‌ها درآی تو امسال و درنگر
كان شاخه‌های خشك چه برها همی‌دهند
مقراض در میان نه و خلعت همی‌برند
وان را كه تاج رفت كمرها همی‌دهند
بی منت كسی همه بر نقره می‌زنند
بی زحمت مصادره زرها همی‌دهند
هر دل كه تشنه‌ست به دریا همی‌برند
وان را كه گوهرست گهرها همی‌دهند
این تحفه دیده‌اند كه عشاق روزگار
تا برشمار موی تو سرها همی‌دهند
این نور دیده‌اند كه دیوانگان راه
سودا همی‌خرند و هنرها همی‌دهند

بلبلدیدهدیوانگانروزگارسوداطوطیعشاقگوهر


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید