غزل شماره ۴۹۴

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
به شاه نهانی رسیدی كه نوشت
می آسمانی چشیدی كه نوشت
نگار ختن را حیات چمن را
میان گلستان كشیدی كه نوشت
ایا جان دلبر ایا جمله شكر
چه ماهی چه شاهی چه عیدی كه نوشت
ز مستان سلامت ز رندان پیامت
كه قفل طرب را كلیدی كه نوشت
چه رعنا رقیبی چه شیرین طبیبی
كه در سر شرابی پزیدی كه نوشت
دلا خوش گزیدی غم شمس تبریز
گزیده كسی را گزیدی كه نوشت

آسمانتبریزحیاترندانسلامشرابشیرینطبیبطربمستنگارپیامچمنگلستان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.