رباعی شماره ۱۰۲۷

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
پیوسته مرید حق شو و باقی باش
مستغرق عشق و شور و مشتاقی باش
چون باده بجوش در خم قالب خویش
وانگاه به خود حریف و هم ساقی باش

بادهباقیحریفساقیعشقمست


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید