غزل شماره ۲۷۶۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
در خون دلم رسید فتوی
از جمله مفتیان معنی
با خلق بگو كه دور باشید
از زرق من و فسوس دعوی
با دل گفتم چنین خوش استت
دل نعره زنان كه آری آری
برداشت ربابكی دل من
بنواخت كه ما خوشیم یعنی
كان طعنه از این سوی وجود است
آن جا كه منم كجاست طعنی
آن جا كه منم چو من نگنجم
گنجد دگری بگو كه نی نی
تا من باشی تو او نبینی
زیرا كه شب است و چشم اعمی
تا چشم تو این بود چه بینی
در بتگه نفس نقش مانی
ای عاجز خویش رو به تبریز
در شمس الدین گریز باری

تبریزطعنهفتویمفتیچشم


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید