غزل شماره ۱۹۲۳

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای روی مه تو شاد خندان
آن روی همیشه باد خندان
آن ماه ز هیچ كس نزاده‌ست
ور زانك بزاد زاد خندان
ای یوسف یوسفان نشستی
در مسند عدل و داد خندان
آن در كه همیشه بسته بودی
وا شد ز تو با گشاد خندان
ای آب حیات چون رسیدی
شد آتش و خاك و باد خندان

آتشحیاتخندان


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید