رباعی شماره ۱۸۹۰

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
زاهد که نبرد هیچ سود ای ساقی
آن زهد نبود می‌نمود ای ساقی
مردانه درآ مرو تو زود ای ساقی
کاندر ازل آنچه هست بود ای ساقی

ساقیمرو


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید