رباعی شماره ۱۶۱۲

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
ای میر ملیحان و مهان شیی الله
وی راحت و آرامش جان شیی الله
ای آنکه بهر صبح به پیش رخ تو
میگوید خورشید جهان شیی الله

جهانخورشیدراحتصبح


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید