رباعی شماره ۶۴۱

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - رباعیات
مشاهده برنامه «رباعیات مولوی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
چون شاهد پوشیده خرامان گردد
هر پوشیده ز جامه عریان گردد
بس رخت به خیل کاو گروگان گردد
گر سنگ بود چو کان زرافشان گردد

امانجامخرامانشاهد


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید