رباعی شماره ۱۵۶

غزلستان :: خیام نیشابوری :: رباعیات
مشاهده برنامه «خیام نامه» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
یک جرعه می کهن ز ملکی نو به
وز هرچه نه می طریق بیرون شو به
در دست به از تخت فریدون صد بار
خشت سر خم ز ملک کیخسرو به

جرعهخسروطریقفریدونکیخسرو


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید