غزل شماره ۱۱۵۵

غزلستان :: مولوی :: دیوان شمس - غزلیات
مشاهده برنامه «دیوان شمس» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
از آن مقام كه نبود گشاد زود گذر
برو به سوی خریدار خویش همچون زر
درخت اگر متحرك شدی ز جای به جا
نه رنج اره كشیدی نه زخمه‌های تبر
زمان چو حاكم تست و مكان چو معبر تو
مكان نیك گزین و زمان نكو بنگر
چنان شوی كه مكان و زمان و اهل زمان
دگر نتاند كردن به فعل در تو اثر
تو تیره گردی از شب چو آینه گردون
نه زردروی خزان گردی از هوا چو شجر

آینهگردون


مشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید