شماره ١٨٠: غافلان چند قبادوزى ادارک کنيد

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش پنجم

افزودن به مورد علاقه ها
غافلان چند قبادوزى ادارک کنيد
بگريبانى اگر دست رسد چاک کنيد
صد نفس بال فشان سوخت بزندانگه خاک
يکسحر سير پريخانه افلاک کنيد
چند بايد دهن از خبث بانبارد کس
يکدو روزى نفس سوخته مسواک کنيد
صيد خلق از نفس ساخته پر بيخرديست
آنقدر رشته متابيد که فتراک کنيد
ديد معنى نشود مايل تحقيق کسان
بينش آنست که در چشم حسد خاک کنيد
چشمه خضر درين دشت سراب هوس است
تشنه کامان طلب ديده نمناک کنيد
تلخى حادثه قند است بخرسندى طبع
نام افيون گوارا شده ترياک کنيد
ساغر آبله ما زادب سرشار است
جاده وادى تسليم رگ تاک کنيد
هيچکس منفعل طينت بيدرد مباد
مژه ئى را بنم آريد و عرق پاک کنيد
تانگر ديد درين عرصه تشويش هلاک
همچو (بيدل) حذر از کوشش بيباک کنيدمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.