شماره ١٥٤: بر يار اگر پيام دل تنگ ميفرستم

غزلستان :: بيدل دهلوی :: غزليات - بخش هفتم

افزودن به مورد علاقه ها
بر يار اگر پيام دل تنگ ميفرستم
باميد بازگشتن همه رنگ ميفرستم
در صلح ميگشايد زهجوم ناتوانى
مژه وار هر صفى را که بجنگ ميفرستم
نيم آنکه دستگاهم فگند بورطه خون
پر اگر بهم رسانم بخندنگ ميفرستم
بنظر جهان تمثال اگرم کند گرانى
بخمى زدوش مژگان ته رنگ ميفرستم
اثر پيام عجزم زخرام اشک واکش
بطواف دامن امشب دو سه لنگ ميفرستم
زدرشتى مزاجت نيم اى رقيب غافل
اگر ارمغان فرستم بتو سنگ ميفرستم
بهزار شيشه زين بزم سر و برگ قلقلى نيست
زشکست دل سلامى بترنگ ميفرستم
زجهان رنگ تا کى کشم انتظار نازت
تو بيا وگرنه آتش بفرنگ ميفرستم
اگر انتظار باشد سبب حضور (بيدل)
همه گر زمان وصل است بدرنگ ميفرستممشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید