در اندازه هر کارى نگهداشتن

غزلستان :: نظامی :: اقبال نامه

افزودن به مورد علاقه ها
چو فياض دريا درآمد به موج
ز کام صدف در درآرد به اوج
از آن ابر کاتش در آب افکند
زمين سايه بر آفتاب افکند
دگر باره دولت درآمد به کار
دل دولتى با سخن گشت بار
فرو رفت شب روز روشن رسيد
شباهنگ را صبح صادق دميد
دگر باره بختم سبک خيز شد
نشاط دلم بر سخن تيز شد
چو دولت دهد بر گشايش کليد
ز سنگ سيه گوهر آيد پديد
همه روز را روزگارست نام
يکى روزدانه ست و يک روز دام
چو فرمان ده نقش پرگار کن
به فرمان من کرد ملک سخن
برانداختى کردم از راى چست
که اين مملکت بر که آيد درست
در اين شهر کاقبال يارى کند
که باشد که او شهريارى کند
خرد گفت که آنکس بود شهريار
که باشد پسنديده در هر ديار
به داد و دهش چيره بازو بود
جهان بخش بى هم ترازو بود
به مور آن دهد کو بود مورخوار
دهد پيل را طعمه پيل وار
نه چون خام کارى که مستى کند
به خامه زدن خام دستى کند
رهاورد مورى فرستد به پيل
دهد پشه را راتب جبرئيل
همه کار شاهان شوريده آب
از اندازه نشناختن شد خراب
که يک ره سر از نيزه نشناختند
به مستى کلاهى برانداختند
بزرگ اندک و خرد بسيار برد
شکوه بزرگان ازين گشت خرد
سخائى که بى دانش آيد به جوش
ز طبل دريده برآرد خروش
مراتب نگهدار تا وقت کار
شمردن توانى يکى از هزار
کم و بيش کالا چنان برمسنج
که حمال هر ساعت آيد به رنج
مکش بر کهن شاخ نو خيز را
کز اين کشت شيرويه پرويز را
مزن اره بر سالخورده درخت
که ضحاک ازين گشت بى تاج و تخت
جهاندار چون ابر و چون آفتاب
به اندازه بخشد هم آتش هم آب
به دريا رسد در فشاند ز دست
کند گرده کوه را لعل بست
به هرجا که رايت برآرد بلند
سر کيسه را بر گشايد ز بند
به حمدالله اين شاه بسيار هوش
که نازش خرست و نوازش فروش
زبر سختن کوه تا برک گاه
شناسد همه چيز را پايگاه
به اندازه هر که را مايه اى
دها و دهش را دهد پايه اى
از آن شد براو آفرين جاى گير
که در آفرينش ندارد نظير
ز من هر کس اين نامه را باز جست
به عنوان او نامه آمد درست
جز او هر که را ديدم از خسروان
نديدم در او جاى خلوت روان
سرى ديدم از مغز پرداخته
بسى سر به ناپاکى انداخته
درى پر ز دعوى و خوانى تهى
همه لاغريهاى بى فربهى
همه صيرفى طبع بازارگان
جگرخواره جامگى خوارگان
همين رشته را ديدم از لعل پر
ضميرى چو دريا و لفظى چو در
خريدارى الحق چنين ارجمند
سخنهاى من چون نباشد بلندمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید

جهت دریافت روزانه فال حافظ به صفحه تلگرام غزلستان بپیوندید:

     


© استفاده از مطالب سایت غزلستان در جهت نشر شعر و غزل فارسی توصیه می شود.