شاهد گمراه

غزلستان :: شهریار :: غزلیات
مشاهده برنامه «غزلیات شهریار» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
راه گم کرده و با رويى چو ماه آمده اى
مگر اى شاهد گمراه به راه آمده اى
بارى اين موى سپيدم نگر اى چشم سياه
گر بپرسيدن اين بخت سياه آمده اى
کشته چاه غمت را نفسى هست هنوز
حذر اى آينه در معرض آه آمده اى
از در کاخ ستم تا به سر کوى وفا
خاکپاى تو شوم کاين همه راه آمده اى
چه کنى با من و با کلبه درويشى من
تو که مهمان سراپرده شاه آمده اى
مى طپد دل به برم با همه شير دلى
که چو آهوى حرم شيرنگاه آمده اى
آسمان را ز سر افتاد کلاه خورشيد
به سلام تو که خورشيد کلاه آمده اى
شهريارا حرم عشق مبارک بادت
که در اين سايه دولت به پناه آمده اىمشاهده برنامه در فروشگاه اپل


اشعار مرتبطنظرات نوشته شدهنظر بدهید