کارگاه حرير

غزلستان :: پروین اعتصامی :: مثنوی ها، تمثیلات و مقطعات
مشاهده برنامه «پروین اعتصامی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
به کرم پيله شنيدم که طعنه زد حلزون
که کار کردن بيمزد، عمر باختن است
پى هلاک خود، اى بيخبر، چه ميکوشى
هر آنچه ريشته اي، عاقبت ترا کفن است
بدست جهل، به بنياد خويش تيشه زدن
دو چشم بستن و در چاه سرنگون شدن است
چو ما، برو در و ديوار خانه محکم کن
مگرد ايمن و فارغ، زمانه راهزن است
بگفت، قدر کسى را نکاست سعى و عمل
خيال پرورش تن، ز قدر کاستن است
بخدمت دگران دل چگونه خواهد داد
کسى که همچو تو، دائم بفکر خويشتن است
بديگ حادثه، روزى گرم بجوشانند
شگفت نيست، که مرگ از قفاى زيستن است
بروز مرگم، اگر پيله گور گشت و کفن
بوقت زندگيم، خوابگاه و پيرهن است
مرا بخيره نخوانند کرم ابريشم
بهر بساط که ابريشمى است، کار من است
ز جانفشانى و خون خوردن قبيله ماست
پرند و ديبه گلرنگ، هر کرا بتن استمشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید