توشه پژمردگى

غزلستان :: پروین اعتصامی :: مثنوی ها، تمثیلات و مقطعات
مشاهده برنامه «پروین اعتصامی» در فروشگاه اپل


افزودن به مورد علاقه ها
لاله اى با نرگس پژمرده گفت
بين که ما رخساره چون افروختيم
گفت ما نيز آن متاع بى بدل
شب خريديم و سحر بفروختيم
آسمان، روزى بياموزد ترا
نکته هائى را که ما آموختيم
خرمى کرديم وقت خرمى
چون زمان سوختن شد سوختيم
تا سفر کرديم بر ملک وجود
توشه پژمردگى اندوختيم
درزى ايام زان ره ميشکافت
آنچه را زين راه، ما ميدوختيممشاهده برنامه در فروشگاه اپل
نظرات نوشته شدهنظر بدهید